Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

  I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné ustanovenia vymedzujú vzťahy a pojmy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Predávajúcim je spoločnosť ALEGON s.r.o. so sídlom Vysoká 10,  811 06 Bratislava 1, IČO: 45495874, IČ DPH: SK2023014906.  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, vložka  č. 64375/B, oddiel Sro, ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu umeleckepotreby.sk (ďalej len „predávajúci“).
 3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže, ale nemusí byť registrovaná a odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku do systému obchodu (ďalej len „kupujúci“ alebo tiež „objednávateľ“. Registrácia nie je pri kúpe nevyhnutná, ale poskytuje kupujúcemu ďalšie výhody.
 4. Elektronická objednávka je vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam, množstvo a cenu objednaného tovaru zo sortimentu elektronického obchodu.
 5. Tovar sú produkty alebo služby v ponuke spoločnosti ALEGON, s.r.o. určené na nákup prostredníctvom internetového obchodu umeleckepotreby.sk.

II.
Objednanie tovaru

 1. Objednávky tovaru sú prevádzkovateľom akceptované po vyplnení a zaslaní elektronickej objednávky kupujúcim a súhlase s obchodnými a prepravnými podmienkami. Elektronická objednávka nadobúda platnosť pravdivým a úplným vyplnením všetkých nevyhnutných údajov uvedených na objednávke.
 2. Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód a názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru. Objednávky sú automaticky a priebežne vybavované v chronologickom poradí.
 3. Objednávku je možné zmeniť alebo stornovať bez poplatku, kým nie je predaná prepravnej spoločnosti. Spôsob stornovania alebo zmeny objednávky: e-mailom alebo telefonicky. Ak sa tak nestane, objednávka je považovaná za záväznú. Potvrdenie zmeny alebo stornovania objednávky bude zaslané kupujúcemu e-mailom.
 4. Kupujúci potvrdením objednávky zároveň dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením predávajúcemu.

III.
Dodacie podmienky

 1. Miestom dodania tovaru sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho, uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Predávajúci je povinný tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, ak tomu nebránia objektívne okolnosti.
 3. Kupujúci bude o termíne dodávky včas informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 4. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, nesprávne telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.
 5. V prípade, že opakovane nebude možné tovar kupujúcemu dodať a kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po prvom doručení na adrese uvedenej na záväznej objednávke, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 1 % vypočítanej z ceny tovaru za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od záväznej objednávky, žiadať od kupujúceho úhradu ceny za prepravu a balné a predať tovar tretej osobe.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a uhradením celkovej ceny tovaru podľa záväznej objednávky. Zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a preukáže sa preukazom totožnosti. Kupujúci alebo splnomocnená osoba musí podpísať protokol o doručení a prevzatí tovaru.
 8. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Pokiaľ obsahuje objednávka tovar s rôznou lehotou expedície, bude tovar odoslaný až po jeho kompletizácii, čiže po vyskladnení tovaru s najdlhšou lehotou expedície. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba alebo iné okolnosti vyžiadajú.
 9. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, prevádzkovateľ o tom upovedomí kupujúceho v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 10. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou označenou logom Umeleckepotreby.sk. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť obalu zásielky. Pokiaľ je obal zásielky viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru (obsahu zásielky). V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca. O poškodení obsahu zásielky je kupujúci povinný bezodkladne upovedomiť predávajúceho. Na základe vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci zabezpečiť odstránenie vady tovaru, poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 11. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny za prepravu sú uvedené na web stránke a na objednávke každého tovaru. Cena za dodanie tovaru je súčasťou celkovej kúpnej ceny tovaru a kupujúci potvrdením objednávky súhlasí aj s cenou za doručenie predmetu kúpy. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.
 12. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

IV.
Kúpna cena a spôsoby platby

 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka na web stránke Umelecképotreby.sk. Celková kúpna cena tovaru pozostáva z ceny za tovar podľa aktuálneho platného cenníka a ceny za prepravu daného tovaru. Celková kúpna cena tovaru je uvedená na elektronickej objednávke.
 2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov: Dobierka (zásielková služba) alebo elektronicky na stránke obchodu.
 3. Zvýhodnené (akciové) ceny tovaru sú zreteľne označené na web stránke. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu celkovej kúpnej ceny tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O zmene ceny bude kupujúci písomne informovaný, a to formou e-mailu.
 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celková kúpna cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

V.
Záruka a reklamácie

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov (pokiaľ na obale tovaru nie je uvedené inak) a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov oprávnenou osobou.
 2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah zásielky nezodpovedá potvrdenej záväznej objednávke.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť a presne označiť druh a rozsah vád tovaru v reklamačnom formulári na stránkach umeleckepotreby.sk., počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.
 5. Reklamačné konanie začína až po obdržaní reklamovaného predmetu (zaslaného formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na adresu predávajúceho: ALEGON s. r. o., Vysoká 10, 811 06 Bratislava). Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho, a to písomne emailom alebo poštou. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o odstrániteľnú vadu. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo opraviť, predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar alebo vráti peniaze vo výške ceny tovaru podľa pôvodnej objednávky. Po vzájomnej dohode vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
 7. Nárok na záruku zaniká v prípade, že došlo k poškodeniu výrobku kupujúcim, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, ak bol urobený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, chyba alebo poškodenie bolo spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, ak došlo k poškodeniu tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie, predávajúci nie je povinný akceptovať a vybaviť reklamáciu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

           VI.
Odstúpenie od záväznej objednávky, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od záväznej objednávky z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v záväznej objednávke prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Obchodných podmienok alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak z dôvodov nepredvídateľných okolností nie je schopný dodať tovar zákazníkovi za dohodnutých Obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu celkovú kúpnu cenu tovaru, ak už bola kupujúcim zaplatená, v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od záväznej objednávky.
 2. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. O vrátení tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomnou formou, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý musí obsahovať číslo objednávky, kód vráteného tovaru a číslo účtu, na ktorý mu bude poukázaná suma za vrátený tovar.
 3. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka s adekvátnym poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou (nie na dobierku) na adresu predávajúceho: ALEGON s. r. o., Vysoká 10, 811 06 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci.
 4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky a zároveň doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa v prípade výmeny tovaru, tento tovar zasiela samostatne, neúčtuje sa poštovné a balné.
 5. V prípade nesplnenia podmienok pre vrátenie tovaru uvedených v týchto Obchodných podmienkach, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru, ktorú už zaplatil a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v článku III. bod 2 Obchodných podmienok odstúpiť od záväznej objednávky písomnou formou (e-mailom alebo poštou) a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú celkovú kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

VII.
Ochrana súkromia

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z Obchodných podmienok.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Osobné údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté tretím stranám nezúčastneným v kúpno-predajnom procese. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na cezhraničný prenos osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. V prípade, že sa kupujúci registruje na web stránke Umeleckepotreby.sk, súhlasí so zasielaním informácií o nových produktoch, zľavách a iných výhodách, pričom túto  službu môže kupujúci kedykoľvek zrušiť.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

           VIII.
Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.
Umeleckepotreby.sk