Reklamácia a servis

Záruka a reklamácie

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov (pokiaľ na obale tovaru nie je uvedené inak) a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov oprávnenou osobou.
 2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah zásielky nezodpovedá potvrdenej záväznej objednávke.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť a presne označiť druh a rozsah vád tovaru v reklamačnom formulári na stránkach umeleckepotreby.sk., počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie e-mailom.
 5. Reklamačné konanie začína až po obdržaní reklamovaného predmetu (zaslaného formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na adresu skladu: Pack4you s.r.o.). Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho, a to písomne e-mailom alebo poštou. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o odstrániteľnú vadu. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo opraviť, predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar alebo vráti peniaze vo výške ceny tovaru podľa pôvodnej objednávky. Po vzájomnej dohode vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
 7. Nárok na záruku zaniká v prípade, že došlo k poškodeniu výrobku kupujúcim, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach na strane kupujúceho, ak bol urobený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, chyba alebo poškodenie bolo spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, ak došlo k poškodeniu tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie, predávajúci nie je povinný akceptovať a vybaviť reklamáciu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. O vrátení tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomnou formou, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý musí obsahovať číslo objednávky, kód vráteného tovaru a číslo účtu, na ktorý mu bude poukázaná suma za vrátený tovar.
 2. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka s adekvátnym poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou (nie na dobierku) na adresu skladu Pack4you s. r. o., Na Pántoch 18, 83106 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci.
 3. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky a zároveň doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Od vrátenej sumy bude odpočítaná cena poštovného a balného. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa v prípade výmeny tovaru tento tovar zasiela samostatne, neúčtuje sa poštovné a balné.
 4. V prípade nesplnenia podmienok pre vrátenie tovaru uvedených v Obchodných podmienkach, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru, ktorú už zaplatil a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v článku III. bod 2 Obchodných podmienok odstúpiť od záväznej objednávky písomnou formou (e-mailom alebo poštou) a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú celkovú kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Postup pri reklamácii poškodeného tovaru pri preprave

 1. Ak kupujúci zistí poškodenie obalu tovaru alebo lepiacej pásky, resp. obal je otvorený a lepiaca páska odstránená, a zároveň je zjavné, že s tovarom bolo manipulované alebo môže chýbať, odporúčame zásielku nepreberať.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, keďže všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 3. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 4. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. 
 6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
 bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, 
primeraným znížením kúpnej ceny, 
náhradným dodaním tovaru
, odstúpením od zmluvy
Umeleckepotreby.sk